Symptom på att du exponerats för asbest

Symptom på att du exponerats för asbest

29 april 2024 Av Av Johnny Hill

Asbest har länge använts inom byggindustrin men bär med sig betydande hälsorisker. När asbestfibrer frigörs i luften, särskilt under renovering eller rivning, kan de inandas och orsaka allvarliga sjukdomar som lungcancer och mesoteliom. Denna artikel utforskar hur exponering för asbest sker, vilka symptom som är kopplade till det, och hur man kan skydda sig mot dessa faror.

Vad är asbest?

Asbest är en benämning på en grupp naturligt förekommande silikatmineraler som är fibrösa i sin struktur. Dessa tunna, flexibla fibrer är motståndskraftiga mot värme, eld och många kemikalier. 

Traditionellt har asbest använts inom byggbranschen för isolering i byggnader, konstruktion av eternittak och som komponent i asbestcement på grund av dess isolerande egenskaper.

Vilka hälsorisker är förknippade med asbestexponering?

När man hanterar material som innehåller asbest, till exempel under renovering eller rivning, kan asbestfibrer frigöras i luften, skapa asbesthaltigt damm och medföra risk för inandning. 

Arbetsmiljöverket har fastställt regler för förebyggande och skydd mot denna typ av exponering, då det är känt att asbest kan vara extremt skadligt för din hälsa. Regler kring hantering och skydd är viktiga att följa för att minimera riskerna med asbestarbeten.

Exponering för asbest är förknippad med flera allvarliga sjukdomar, däribland:

 • Lungcancer: Risken ökar speciellt för individer som röker samt har blivit exponerade för asbest.
 • Mesoteliom: En sällsynt form av cancer som påverkar lungornas yttre skikt och andra organ.
 • Asbestrelaterad lungfibros (asbestos): Ett tillstånd där lungvävnaden blir ärrbildande vilket leder till svårigheter att andas.
 • Pleuraplack: Tjocknar vävnaden inne i bröstkorgen och runt lungorna som ett resultat av exponering.

Hur kan man utsättas för asbest?

Symtom på asbest

Du kan komma i kontakt med asbest genom olika verksamheter, där det mest förekommande är inom byggbranschen, särskilt under renovering av äldre byggnader som innehåller asbestmaterial. 

Renovering eller rivning av dessa strukturer kan frigöra asbestfibrer i luften, som sedan kan andas in.

Vissa yrkesgrupper löper en högre risk att exponeras för asbest. Exempel på sådana yrken inkluderar:

 • Byggnadsarbetare
 • Rivningsarbetare
 • Saneringspersonal
 • VVS-installatörer

Utöver direkt exponering på arbetsplatsen kan din risk för att andas in asbestfibrer öka om du:

 • Bor i närheten av en asbest kontaminerad plats eller arbetsområde
 • Använder kontaminerade byggnadsmaterial eller produkter i ditt hem

Personliga vanor kan också spela en roll. Rökning kan exempelvis förvärra effekterna av asbestexponering och öka risken för att utveckla vissa sjukdomar. 

Dessutom ökar långvarig exponering för asbestfibrer risken för hälsoproblem, vilket betonar vikten av att undvika kontinuerlig kontakt med materialet.

Hur vet man om man blivit utsatt för asbest?

Exponering av asbest

Om du misstänker att du har varit utsatt för asbest är det viktigt att vara medveten om symptomen för att kunna söka lämplig vård. Första tecknen kan inkludera:

 • Hosta
 • Bröstsmärtor
 • Ökad andfåddhet

Vid långvarig exponering kan mer specifika symtom uppstå, såsom:

 • Pleuraplack: förtjockelser som inte ger symtom men syns på lungröntgen
 • Lungfibros (asbestos): ärrbildning i lungvävnaden
 • Lungcancer: ofta förknippat med rökning men även signifikant risk efter asbestexponering
 • Mesoteliom: en sällsynt form av cancer som oftast påverkar lungsäcken

Tänk på att symtom kan variera från person till person och kan ta år att utvecklas. Vid tecken på dessa hälsoproblem, bör du kontakta en läkare. Diagnostiska metoder såsom datortomografi kan krävas för att fastställa omfattningen av skadan.

Dessutom kan synliga symtom som blod i avföringen eller ihållande smärtor i bröstkorgen vara tecken att omedelbart söka medicinsk uppmärksamhet.

Hur man ska förebygga asbestexponering

När man arbetar med material som innehåller asbest är det avgörande att vidta rätt försiktighetsåtgärder för att minska risken för exponering. Kom ihåg att hantering av asbest kräver specifikt tillstånd och utbildning.

Arbetslokaler och sanering

 • Se till att arbetsutrymmet är väl avgränsat och avsett endast för de som är behöriga.
 • Använd våta metoder och HEPA-vakuum för att begränsa spridningen av asbestfibrer under sanering.

Användning av skyddsutrustning

 • Bär en godkänd andningsskyddsmask och engångsoverall.
 • Använd också skyddshandskar och tättslutande skyddsglasögon.

Säkerhetsrutiner

 • Undvik att äta, dricka och röka i närheten av asbesthaltiga material.
 • Efter arbete, följ korrekta avfallshantering och dekontamination procedurer för personlig hygien.

Utbildning och medvetenhet

 • Delta i certifieringskurser för kunskap om asbest och dess hantering.
 • Informera dig om var asbest kan påträffas och vilka material som bör undvikas eller hanteras med försiktighet.

Vanliga frågor och svar

Hur snabbt blir man sjuk av asbest?

Symptom på asbestrelaterade sjukdomar kan ta 10 till 40 år att utvecklas efter exponering.

Hur märker man av asbest?

Asbestexponering ger vanligen inga omedelbara symptom. Långsiktiga effekter inkluderar andningssvårigheter, hosta och bröstsmärta.

Är asbest farligt i små mängder?

Ja, även små mängder asbest kan vara farliga och öka risken för lungsjukdomar och cancer.